Anpe considera il·legal la llei educativa que aprovarà el Govern


09 Jun, 2021

ley

ANPE CONSIDERA IL·LEGAL LA LLEI EDUCATIVA BALEAR QUE APROVARÀ EL GOVERN

Davant el projecte de llei educativa que el Govern pretén aprovar, ANPE considera que hi ha línies vermelles tals com el perfilament de les places o l'elecció a dit del professorat que són contradictòries amb la LOMLOE.

Des del sindicat hem fet arribar nombroses aportacions i propostes de millora a la futura llei, debatint durant anys aquesta normativa que té confrontats els interessos entre els diferents membres de la comunitat educativa.

Per aquest motiu, després d'haver analitzat aquest document, des d'ANPE no contribuirem en crear més divisió entre els membres de la comunitat escolar, d'aquí la nostra absència el dia de la votació. Des de la nostra organització sindical ens reiterem en el nostre rebuig, per totes aquelles qüestions que no podem assumir, ja que al nostre parer la LEIB és il·legal, en permetre el perfilament de les places i l'elecció a dit del professorat, contradient així la LOMLOE que ja va eliminar aquest apartat del seu articulat.

A més hi ha aspectes de primer ordre que la llei deixa sense resoldre, com el fet que essent la primera llei autonòmica “no contempla la insularitat”. Ens ha semblat sorprenent que no es resolgui el sobrecost que genera viure en una illa, afegint “el problema de la cerca de lloguers i que aquests siguin moltes vegades abusius”. Aquesta qüestió dificulta la cobertura de les substitucions del professorat, situació especialment agreujada a Eivissa i Formentera.

També hem trobat a faltar “mesures que ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar” que ara mateix recau directament sobre l'esquena del professorat i requereixen d'una solució més amplia, que aquesta llei no desenvolupa.

Altres aspectes essencials que la llei no recull com prestigiar l'esforç del professorat, on ara es permet la promoció i titulació de l'alumnat amb matèries suspeses, la qual cosa va en detriment de la qualitat educativa.

És incomprensible la falta d'una partida econòmica que acompanyi aquesta llei. Aspectes tan importants com l'equiparació salarial amb la resta de territoris (retallada que castiga només Balears), la possibilitat de la jubilació parcial que rejoveneixi les plantilles, la reconversió dels mestres al nivell A1 i la reducció de de les jornades laborals tampoc es detallen amb claretat.

Pensam que qüestions com el control lectiu del professorat a través del marcatge horari, han demostrat que els docents han treballat més hores de les permeses a causa de l'escenari semipresencial, i no es proposa una reducció de jornada tal com ja s'ha aprovat en altres comunitats com València.

Quant a la distribució de l'ensenyament de les llengües, estem d'acord que els idiomes suposen un enriquiment i volem treure el tema lingüístic del debat de la confrontació. Per potenciar el coneixement de les llengües suggerim els desdoblaments a les àrees d'anglès en totes les etapes de la secundaria, tal com s'ha fet fins ara. Per altra costat, referent a l'ensenyament en català i castellà, ens sembla bé que es respecti el decret de mínims, que sí que recull aquesta llei, ja que va ser consensuat fa molt de temps per tots els partits polítics i per la comunitat educativa.

Finalment, considerem que les qüestions essencials i les necessitats reals que tenen els nostres alumnes i docents, són altres, ens postulam contraris a l'aprovació d'aquesta llei, i instem a Educació a desenvolupar tots els punts cabdals que queden sense resoldre.

Accediu a la notícia al Diario de Mallorca

 

notícia-ultima-hora