Reunió informativa sobre el professorat tècnic d'FP


26 Mar, 2021

REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL PROFESSORAT TÈCNIC D’FP

Per una banda, el dia 12 de gener de 2021, ANPE va demanar una mesa sectorial per tractar la integració del cos de professorat tècnic d’FP amb el de secundària. Vàrem enviar un email al director general d’FP per saber:

  • Quan s’integraran els funcionaris de carrera del cos FPTP que disposin d’un grau, al cos de secundària.
  • Quedaran com un cos a extingir aquells funcionaris de carrera del FPTP? I si adapten la seva titulació a grau, s’integrara ’immediatament en el futur?
  • Els interins del cos FPTP que disposin d’un grau, adquiriran les noves funcions i mantindran les del cos FPTP?
  • Els interins del cos FPTP que no disposin d’un grau, podran continuar com a interins a una normativa transitòria? Sortiran les seves places a oposició? Passaran a ser contractats com especialistes?

D’altra Banda, el dia 16 de febrer, ens vàrem reunir amb el Sr. Alejandro Tiana, Secretari d’Estat d’educació. Allà va explicar que la LOMLOE modifica 103 articles de la LOE i ens ha relatat en què consisteix aquesta normativa, on s’ha de desenvolupar i potenciar l’FP. Des d’ANPE, les preguntes que hem formulat:

  • Què passarà amb el professorat interí tècnic d'FP?
  • Pel que fa als funcionaris de carrera i als funcionaris interins del cos de mestres, que hagin adaptat la seva titulació a grau, també està previst que s’integrin en el cos A1?

A la reunió d’avui divendres dia 26, amb el director general d’FP, Antoni Baos, ens ha exposat que de moment estan a l’espera que el Ministeri faci el desplegament de la Llei d’FP, la qual contindrà totes aquestes qüestions que ens preocupen. Tot i això, si no arribàs a temps la Llei d’FP, el Ministeri prepara normativa suficient per tal de donar estabilitat a aquests professors afectats. Quan el Ministeri doni un esborrany la Conselleria demanarà la participació dels representants sindicals per tal de fer-ne aportacions, mentrestant traslladarà el conjunt de qüestions que hem demanat. La Conselleria d’Educació ens ha expressat que al igual que els sindicats i els docents afectats També estan preocupats per com quedarà la situació d’aquest col·lectiu i estan a l’espera d’allò que els vagi comunicant el Ministeri.

ANPE demana una resposta a tots els punts anteriors i també hem preguntat: Aplicaran criteris comuns a totes les CA?
Contestant a aquesta darrera qüestió, en Toni Baos exposa que això depèn del Ministeri, caldrà veure les línies d’actuació i l’autonomia que deixi a les Comunitats Autònomes.

Finalment, des d’ANPE consideram que aquesta mesura per reconèixer i prestigiar al professorat del cos tècnic d’FP s’ha fet de manera improvisada, sense considerar els efectes sobre el col•lectiu interí, així com tampoc s’ha contemplat als mestres que compten amb estudis de grau. Cal afegir, que alguns docents del cos de secundària s’han sentit molestos perquè l’accés per oposició a les diferents especialitats i cossos tenen proves i temaris diferents. Des d’ANPE, exigim que si la llei recull la integració d’aquest professorat que hagi adaptat la seva titulació es faci al més aviat possible, i es posin a treballar sobre les qüestions anteriorment plantejades.