Mesa de negociació del personal docent amb el Ministeri d'Educació i FP


24 Feb, 2021

INFORME MESA DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITARI DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I FP

L'ordre del dia ha estat:
  1. Mecanismes de recuperació, transformació i resiliència.
  2. Desenvolupament de la Llei Orgànica 3/2020, de modificació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE)
  3. Estat dels grups de treball

Intervenció del MINISTERI: plantegen tractar els tres punts de l'ordre del dia de manera conjunta. Comencen a exposar el relatiu als mecanismes de recuperació, transformació i resiliència, que parteixen de la Unió Europea a través d'aportacions econòmiques d'aquesta, tant a fons perdut com en sistema de préstec. L'objectiu d'aquests fons és doble, d'una banda, la recuperació dels efectes de la pandèmia en els diferents sectors, però també transformar i reforçar diferents aspectes aprofitant els fons lligats a aquests mecanismes. Els components que afecten educació d'aquests mecanismes són:

  • Component 19: relatiu a la digitalització i al desenvolupament de la competència digital, en diversos àmbits i entre ells l'educatiu.
  • Component 20: Millores en la Formació Professional, amb diverses reformes per a modernitzar-la, revisar competències professionals i títols d'FP i establir una Llei integral d'FP que contempli, tant l'FP del sistema educació com la formació professional ocupacional i contínua.
  • Component 21: Relacionat amb la millora de l'educació i modernització. Es destinen fons per a l'augment de places públiques de 0-3 anys, programes PROA+ per a zones i alumnes en situació desfavorida per a prevenir el fracàs i abandó escolar.

Presenten, al seu torn, la previsió d'inversió en els tres anys que s'implantarien aquestes mesures: 2021, 2022 i 2023. Aquests fons es gestionaran a través de Programes de cooperació territorial, perquè arribin a les CCAA que seran els qui els gestionin en darrera instància.

Pel que fa al desenvolupament de la LOMLOE, traslladen a les organitzacions sindicals que la Llei inclou aspectes d'aplicació immediata i altres que requereixen de desenvolupament normatiu, amb més o menys celeritat, perquè hi ha disposicions que estableixen un termini màxim per començar el seu desenvolupament. Informen que ja han parlat amb les CCAA per establir grups de treball i que estan prioritzant, entre altres aspectes, l'elaboració dels Reials decrets de currículum. Destaquen també el relatiu a la nova Llei d'FP, que possiblement tindrà caràcter de Llei orgànica, i que s'està elaborant actualment.

Quant a les reunions dels grups de treball dependents d'aquesta Mesa, comenten que ja s'ha realitzat alguna reunió i que estan oberts a les propostes de calendari de reunions que puguin fer les organitzacions sindicals.

Intervenció d'ANPE: Pel que fa als mecanismes de recuperació, transformació i resiliència, des d'ANPE ens sembla una bona notícia la important inversió que es realitzarà. Tant el relatiu a la competència digital i la dotació de mitjans informàtics, que ajudaran a disminuir la bretxa digital existent i les dificultats en l'ús d'aquests mitjans, que es van fer patent durant el confinament derivat de la pandèmia, com les mesures que es pretenen dur a terme en la Formació professional que, amb les altes taxes de desocupació juvenil que tenim, urgeix dur a terme i és una bona notícia. El que si que demanem és que es compti amb els representants del professorat per al desenvolupament de tot això. Per això demanem que se'ns de trasllat al més aviat possible, del document de bases o projecte de la futura Llei de Formació Professional.

Sobre el desenvolupament de la LOMLOE, hi ha aspectes que són d'urgent aplicació i altres, en els quals es marca un termini d'un any, també la seva regulació requereix d'una certa urgència, com la continguda en la Disposició Addicional Setena, relativa al desenvolupament de la professió docent.

Pel que fa a la major urgència d'aplicació, tenim el recollit en la Disposició Addicional Onzena, la relativa al cos a extingir de professors tècnics d'FP i la integració d'alguns d'ells al cos de professors de Secundària. Sobre aquesta disposició addicional hi ha molta incertesa, no per aquells que compleixen els requisits de la Llei en la seva integració en el cos de Secundària, que haurà de realitzar-se de manera immediata i automàtica, sinó per a la resta dels docents, als quals se'ls haurien de possibilitar mecanismes i procediments transitoris que permetin la seva integració igualment i evitar que es quedin fora i com un cos a extingir. Ningú ha de quedar perjudicat per aplicació dels efectes d'estada disposició addicional onzena.

Finalment, pel que fa als grups de treball dependents d'aquesta Taula de negociació, des d'ANPE entenem que ha de ser el Ministeri el que fixi el calendari de reunions, ja que el Ministeri és qui maneja els temps, sobretot en el desenvolupament de les diferents disposicions de la LOMLOE que requereixen de consulta prèvia a les CCAA. I, per descomptat, se'ns convoqui per a negociar no per a ser informats.

Des d'ANPE demanem l'activació d'aquesta Taula Sectorial per a abordar i negociar tots els temes que afecten les condicions de treball dels docents.

MINISTERI: aniran portant propostes concretes per al desenvolupament reglamentari de la Llei, per a anar-les debatent i negociant durant el desenvolupament progressiu de la Llei.

Pel que fa a la disposició addicional onzena, aquesta és una esmena introduïda en el tràmit parlamentari. Tenen pensat regular la integració immediata, en el cos de Secundària, de tot el professorat del cos de tècnics d'FP que complien els requisits de titulació establerts en la Llei a la seva entrada en vigor. Sobre les solucions per a les futures necessitats del sistema per a determinades especialitats de l'actual cos de tècnics, hauran de fer-se o a través de la figura dels professors especialistes que conté la LOMLOE, i/o cercant-los un lloc en el futur Estatut Docent o en la propera Llei d'FP.

La proposta de negociació que porten avui, i el text de la qual enviaran abans de demà les organitzacions sindicals, és incloure una transitòria que permeti incorporar-se a les OEP aprovades per les CCAA als aspirants que compleixin els requisits i condicions d'ingrés preestablertes abans de la LOMLOE en el cos de tècnics d'FP en els pròxims tres anys.

ANPE: Des d'ANPE, a l'espera de veure el text definitiu, estem d'acord amb la introducció d'aquesta transitorietat, perquè donarà seguretat jurídica a les convocatòries d'oposicions que se celebrin i tranquil·litat als possibles aspirants afectats.