COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)


11 Jul, 2017

COMISSIONS DE SERVEIS (CURS 2017-2018)   Llista provisional de l'adjudicació dels funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis.   Reclamacions:
S'obre un termini d'un dia hàbil, comptadors des de l'endemà del dia en què es facin públiques les llistes provisionals, perquè les persones interessades puguin presentar reclamació telemàtica.