CONCURS-OPOSICIÓ 2017. FASE DE CONCURS


10 Jul, 2017

CONCURS-OPOSICIÓ 2017   Full de barem i presentació de la documentació de la fase de concurs
Els aspirants que han superat la fase d’oposició han de realitzar el tràmit telemàtic per accedir al full de barem de la fase de concurs. Aquest tràmit estarà operatiu durant 48 hores des de la publicació de la llista d’aspirants que han superat la fase d’oposició a la que fa referència la base 7.3.2.2.   Es pot accedir al tràmit telemàtic:   a) Mitjançant el DNI electrònic o un certificat digital reconegut
b) Mitjançant l’usuari i la contrasenya d’accés al Portal del Personal
c) Mitjançant el DNI i el codi de seguretat de quatre dígits que la Direcció General de Personal Docent enviarà a l’aspirant a l’adreça de correu electrònic a efecte de comunicacions facilitada per la persona interessada en la sol·licitud de participació en la convocatòria. L’assistent de tramitació de l’aplicació indica a quina adreça de correu electrònic s’ha enviat el correu.