ATENCIÓ! OPOSICIONS 2017!


30 Maig, 2017

ATENCIÓ! OPOSICIONS!   Composició definitiva dels tribunals, designació dels coordinadors i membres de les comissions de valoració.   També la distribució dels aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i convocatòria a l’acte de presentació i a la part A de la primera prova.   REINTEGRAMENT DE LES TAXES DEL DRET DE PARTICIPACIÓ     Les taxes del dret de participació es retornaran, si escau, als aspirants exclosos en la llisa definitiva que prèviament ho sol·licitin de dia 26 de maig al dia 7 de juny de 2017 ambdós inclosos.     Documentació a presentar   - Sol·licitud del retornament de les taxes - Fotocòpia del DNI - Model 046 - Còpia de la sol·licitud de participació - Declaració responsable de veracitat de dades bancàries    Per a més informació feis click a l'enllaç.