CERTIFICACIÓ NEGATIVA DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS


16 Feb, 2017

CERTIFICACIÓ NEGATIVA DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS   D’acord amb l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, és requisit per a l’accés i l’exercici a les professions, oficis i activitats que incloguin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.   D’acord amb l’article 2 del Reial decret 1110/2015, d’11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals, la persona interessada pot autoritzar l’Administració perquè sol·liciti del Registre esmentat la certificació negativa. En absència d’autorització, la persona interessada ha de sol·licitar al Registre l’expedició.    A aquest efecte, el personal docent pot autoritzar telemàticament la Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant l’aplicació “Tràmit telemàtic d’autorització de consultes”, disponible a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent , a la qual s’accedeix mitjançant el número d’usuari i la contrasenya.   En el supòsit que el personal docent no concedeixi l’autorització esmentada haurà de presentar obligatòriament la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals davant la Direcció General de Personal Docent.   El termini per autoritzar telemàticament o per presentar la certificació negativa serà des del dia 20 de febrer al dia 6 de març de 2017, ambdós inclosos, per als col·lectius següents:   -          Els funcionaris de carrera docents -          Els professors de religió amb contracte indefinit -          Els professors especialistes amb contracte indefinit -          Els assessors lingüístics del British Council que tenen un contracte en vigor