TAULES DE PENSIONS 2015


22 Gen, 2015

FUNCIONARIS DE CARRERA    JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA Publiquem en l'arxiu adjunt la taula de pensions actualitzada a l'any 2015. Pel moment, ni hi ha modificacions als pressupostos de 2015 referent al tema de les jubilacions, la qual cosa garanteix que encara ens podem jubilar amb 60 anys.  La pensió màxima a percebre és de 35.852,32 €/any 2.560,88 €/mes. En aquest cas és la corresponents als 32 anys de servei del COS A1 (professors de secundària, EOI, conservatori, etc,...  En el cas del COS A2, mestres i similars, la pensió màxima és de 31.684,55 €/any 2.263,18 €/mes.  Totes les pensions experimenten un increment del 0,25% respecte a les de l'any 2014. (Reial decret 1103/2014 de 26 de desembre, sobre actualització d'imports i determinació de pensions de Classes Passives per a l'any 2015. BOE del 31).   JUBILACIÓ PER INCAPACITAT PERMANENT PER EL SERVEI  Als afectats per una lesió o procés patològic, somàtic o psíquic que estigui estabilitzat i sigui irreversible o de remota o incerta reversibilitat, que li impossibiliti totalment per a l'acompliment de les funcions pròpies del seu Cos, Escala, plaça o carrera. Si estau en aquest cas ens heu de venir a consultar.   JUBILACIÓ FORÇOSA PER EDAT  A més, els funcionaris dels Cossos Docents Universitaris i els Magistrats, Jutges, Fiscals i Secretaris Judicials, que tenen fixada l'edat de jubilació forçosa en 70 anys d'edat, poden accedir a la jubilació des que compleixin els 65 anys d'edat i acreditin 15 anys de serveis efectius a l'Estat. A les Illes Balears, el decret de contenció de la despesa pública de 2012 ens obliga a jubilar-mos als 65 anys, mentre que la resta de l’Estat ho poden fer fins als 70.     FUNCIONARIS INTERINS   Teniu dues opcions:   1. JUBILACIÓ ORDINÀRIA

Tenir 67 anys o 65 anys quan s'acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització.   2. JUBILACIÓ ANTICIPADA PER VOLUNTAT DEL TREBALLADOR
Tenir complerta una edat que sigui inferior en dos anys, com a màxim, a l'edat exigida del règim general.
Acreditar un període mínim de cotització efectiva de 35 anys.   Per qualsevol dubte ens podeu cridar. Gràcies!  
historico
historico
historico