MESA SECTIORIAL DE DIMARTS 31 DE MARÇ


31 Mar, 2015

MESA SECTIORIAL DE DIMARTS 31 DE MARÇ   Avui, dimarts 31 de Març, a les 9 h, hem assistit a una altra Mesa Sectorial d’Educació, a la sala de juntes de la direcció general de Recursos Humans, amb l’ordre del dia següent: 1.     Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 2.     Esborrany de Proposta d’acord pel qual s’adopten mesures per reduir el dèficit públic amb relació a la suspensió del nomenament  de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral temporal docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 3.     Esborrany de proposta d’acord pel qual s’adopten mesures per reduir el dèficit públic en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i les gratificacions al personal funcionari docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 4.     Relació de Llocs de Treball. 5.     Esborrany de resolució del director general d’Educació i Cultura per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2015-2016. 6.     Esborrany de resolució del director general d’Educació i Cultura per la qual es modifiquen les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent. 7. Precs i preguntes.    1. S’ha aprovat l’acta anterior.   2. Aquest punt va referit al temps d’espera per cobrir substitucions ja que hem d’esperar 10 dies hàbils. Ens han dit que totes les substitucions de més de 15 dies naturals se substituirien a partir d’ara, i de manera immediata per als casos excepcionals o urgents, per això es despleguen unes instruccions amb la finalitat de reduir aquest temps d’espera. Així, es consideraran casos excepcionals els següents:        I.      Les substitucions de professorat a les escoles unitàries      II.      En el cas que l’acumulació de varis permisos i llicències.    III.      Les substitucions de professorat al segon curs de batxillerat.    IV.      Les substitucions de professorat a l’FP quan afecti a les FCT.      V.      Les substitucions de professorat a Secundària per a persones adultes.    VI.      Les substitucions de professorat que a l’FP Bàsica assumeixi la major part de la càrrega lectiva.  VII.      Les substitucions en aquelles especialitats on només hi hagi un docent de l’especialitat. Hem demanat la suspensió del Decret que retarda la cobertura immediata de les substitucions.   3. El primer de tot  és demanar l’aixecament de totes les mesures de gratificacions als docents. L’Administració proposa poder compensar a les següents excepcions: Les substitucions de professorat a les escoles unitàries.El servei d’escola marinera.Participar en elaborar/corregir proves de l’Administració fora de l’horari laboral.Tutoria del That’s English.Participar en elaborar/corregir proves d’accés fora de l’horari laboral.Tasques de direcció, coordinació, tutoria i gestió d’accions formatives de formació per l’ocupació. Altres tasques  per raons de necessitat.   4. La Conselleria d’Educació ha fet una RLT que és l’equivalent a les plantilles orgàniques dels centres, ja que l’Estat demana a Balears fer una relació de llocs de treball per poder treure a places a oposició. Aquest nombre de personal s’incrementa sempre amb la quota per desdoblaments de grups a partir del mes de setembre i qüestions d’organització dels centres. Des d’ANPE hem exigit que aquestes places no s’amortitzin i es donin com a quota (als funcionaris en expectativa, en comissió de serveis o com  places vacants pels interins). També hem demanat que es convoquin les oposicions dels cossos d’inspecció i de catedràtics. Per enguany pensen treure una convocatòria d’inspectors accidentals. Així ens han informat que aquest any acumularan les 80 places que es permet per l’any que ve, i fer una convocatòria considerable de places al 2016.   5 i 6. Respecte a les bases generals i a la convocatòria d’interins destacar que a les especialitats lingüístiques hem assumit que: - S’afegeixi al col·lectiu d’humanitats també els de socials. - Se llevi l’excepcionalitat dels 27 mesos, de manera que amb 12 mesos els llicenciats en humanitats i socials amb C1 i C2 quedin habilitats per les especialitats lingüístiques. - Quedin habilitats mesos els llicenciats en humanitats i socials amb C1 i C2 independentment de l’any que exerciren la funció lingüística. - S’incorporin les especialitats d’Alemany aplicat al cant, etc,… - S’estableix un període transitori de 4 anys  per assolir el certificat oficial de l’idioma corresponent al darrer ofert per l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma d’acord amb el MERCL, encara que des d’ANPE volem que sigui el grau en filologia o equivalent.   Tots aquests supòsits els acceptam sempre que s’estableixi la priorització dels filòlegs i traductors, cosa que l’Administració manté. Hi ha una modificació a l’ordre d’adjudicació de places pels professors de l’EOI (a petició d’alguns directors d’EOI) perquè s’adjudiqui primer el cos d’EOI i després el cos de Secundària. Segueix vigent el termini de participació des del 27 d’abril fins al 7 de maig. De tot el que s’ha dit, des d’ANPE hem remarcat que a l’adjudicació de l’estiu, l’ordre d’adjudicació és per PUNTUACIÓ. Després, a partir de l’1 de setembre, i per tal de garantir un nomenament anual, l’Administració donarà preferència sobre la resta d’aspirants en l’oferiment i en l’elecció de places a l’efecte d’adjudicacions, després als aspirants més grans de 55 anys amb almenys deu anys de servei i finalment a la resta d’interins en funció de la seva puntuació a la borsa.   Finalment hem recordat a l’Administració que la Conselleria es va comprometre a garantir, a partir de l’1 de setembre de 2014 fins al 31 d’agost de 2018, un nomenament com a interí per tot el curs escolar, per ocupar places vacants o substitucions, a un total de 1.350 docents, en un pacte de 2+2 anys. I que aquest pacte protegeix amb contracte, sou i puntuació dels possibles canvis normatius que puguin afectar als docents de determinades especialitas.   7. Com a consideracions finals volem expressar la necessitat urgent de posar data de caducitat al decret que té congelats els sexennis i la resta de complements dels funcionaris. Respecte a determinades qüestions hem demanat: a)     Ens han dit que estudiaran establir un plaç per presentar el nivell de català i el C1 i C2 d’altres idiomes al mes de juliol. b)     Que estudiaran fer l’adjudicació al mes d’Agost, com es feia amb anterioritat, perquè així no hi hagi greuges al mes de setembre. c)     Que els professors visitants a l’EEUU i Canadà puntuïn 6,5 punts per any treballat. d)     Que per poder cobrar l’atur es suficient ficar una sola plaça al tràmit telemàtic. Ja no haurà més penalitzacions i es podran alternar les mitges jornades com vulgueu. e)     S’estudiarà fer una opció diferenciades per illes, una per l’estiu i una altre a partir de setembre. f)      A les interines amb maternitat sense contracte, si tenen reserva de plaça a l’estiu, o les criden per una substitució i no s’incorporen perquè volen gaudir del permís de maternitat puntuaran i cotitzaran com si estiguessin prestant serveis (tal com passa a sanitat). g)     S’estudiarà que els interins que fan substitucions, al manco els hi puntuïn les vacances gaudides. h)     S’estableix una mesa de seguiment a mitjans d’abril per revisar diferents aspectes del pacte d’estabilitat, tal com els casos de renúncies i com quedaran els interins de pacte desplaçats. També arribar a un acord per reconèixer els sexennis de tots els interins i establir un calendari de pagament.