Tornar

I. Balears Abr 11, 2017

MESA SECTORIAL DE DILLUNS DIA 10 D’ABRIL


MESA SECTORIAL DE DILLUNS DIA 10 D’ABRIL   Avui hem tractat els criteris de quota pel proper curs. Hem d’agrair que hem disposat per primera vegada d’uns criteris per escrit, a partir de l’any passat. De les peticions que hem fet:   1. Hem exigit en compliment de l’Acord Marc, que al manco es complesqui la reducció horària pels majors de 55 anys per tots els docents, que també sigui per secundària. Finalment, al cos de mestres les reduccions ha quedat així: a) 1 període lectiu + 2 complementaris (CHL: compensació hora lectiva). Substitució per altres activitats d’un període lectiu setmanals i compensació de dos períodes complementaris de no permanència al centre.   b) 2 períodes lectius + 1 de complementari (CHL: compensació hora lectiva). Substitució per altres activitats de dos períodes lectius setmanals i compensació d’un període complementari de no permanència al centre.   c) 3 períodes lectius, en funció de la disponibilitat del centre. Substitució per altres activitats de tres períodes lectius setmanals.   Pel cos de secundària i resta de cossos quedarà: la Conselleria ens ha comunicat que l’any 2018/19 arribarem a la reducción de les 3 hores lectives.   a) 1 període lectiu + 2 complementaris (CHL: compensació hora lectiva). Substitució per altres activitats d’un període lectiu setmanals i compensació de dos períodes complementaris de no permanència al centre.   Amb aquesta mesura ens han proposat adelantar el pagament del complement de tutor i cap de departament de gener de 2018 a setembre de 2017.   2. Respecte a l’horari del professorat, posa entre 18 i 21 períodes lectius, en aplicació de l’Acord Marc del 30 de setembre de 2015. El professorat que, excepcionalment, imparteixi més de 18 períodes lectius de docència directa a un grup d’alumnes tendrà 1 període menys de permanència al centre (CHL).   Així doncs demanam, que quan se faci el càlcul de la quota, se’ns asseguri que es divideixi per 18 hores, per fer el càlcul de la quota total dels centres.     Consideram que és un encert haver reduït a tots els centres, i nivells educatius en un alumne, la quantitat mínima d’alumnes per desdoblar. També trobam encertat haver pujat les hores de certes coordinacions, així com la intenció d’estudiar la possibilitat de dotar d’auxiliars administratius els CEIPS.Els canvis més importants en relació amb els criteris del curs passat són els següents: Les ràtios de 4t i 5è d’Educació Infantil (3 i 4 anys) seran de 20 alumnes per grup. Es desdoblarà el grup a partir de 22 alumnes. Excepcionalment, en els casos en què no sigui possible desdoblar físicament el grup, es dotarà de recursos addicionals de professorat. Al 1r curs d’Educació Primària es desdoblarà el grup en superar els 27 alumnes. Als cursos 2n, 3r, 4t, 5è i 6è de Primària, es desdoblarà el grup en superar els 28 alumnes. Als centres que tenguin una ràtio mitjana a l’etapa (Infantil, Primària o ESO) de 27 o més alumnes s’incrementarà la quota de professorat. S’incrementarà la reducció de ràtio en funció de la proporció d’alumnat de necessitats educatives de suport específic (NESE). Es definiran centres d’atenció preferent en funció de la tipologia d’alumnat i se’ls dotarà d’un increment de quota de forma extraordinària, amb la proposta d’inspecció educativa i en funció de la disponibilitat pressupostària S’han establert per primera vegada els criteris per determinar les ràtios de les matèries musicals en els centres integrats de música d’infantil i primària. S’han revisat i actualitzat els criteris de dotació dels equips de professorat de suport. S’han incrementat les reduccions horàries per al professorat d’educació infantil i primària major de 55 anys. En aplicació de l’Acord Marc de setembre de 2015, l’horari lectiu del professorat d’educació secundària, EOI i dels conservatoris professionals de música, estarà comprès entre 18 i 21 períodes lectius setmanals. El professorat que, excepcionalment, imparteixi més de 18 períodes de docència directa a un grup d’alumnes tendrà 1 període menys de permanència en el centre. S’han incrementat en un 33% els períodes lectius per al Pla d’Atenció Lingüística i Cultural (PALIC) S’ha incorporat la figura del coordinador de coeducació. S’han revisat els períodes de coordinació del professorat de Formació Professional, Escoles Oficials d’Idiomes i dels Centres d’Ensenyaments de Persones Adultes.   Des d’ANPE, hem advertit que vetllarem per que es complesquin tots els punts de l’Acord Marc.


#Convivència

Tornar