Tornar

  • Notícia destacada

I. Balears Des 14, 2018

Nova proposta de reforma de llei educativa


Nova proposta de reforma de llei educativa

ANPE manifesta que és només una contrareforma de la LOMCE i no una proposta global i profunda

Es compleix la premissa de nou govern amb nova llei educativa sense consens previ. Un cop més ens veiem abocats a discutir sobre un nou avantprojecte que no ve precedit d'un acord bàsic o un pacte d'Estat que hagués servit per assentar les bases del que ha de ser una reforma profunda i global del sistema educatiu.

Aquesta nova proposta del Ministeri s'incrusta en el text de l'antiga LOE per a modificar i derogar aspectes de la LOMCE. És una tècnica jurídica complexa que dificultarà enormement la comprensió i l'aplicació de la llei que pretén modificar.

Amb independència que qualsevol govern té legitimitat per abordar una reforma educativa, s'observa en el preàmbul, en la seva exposició de motius, que el text és ple de judicis valoratius innecessaris sobre la llei que pretenen modificar. Això no ajuda a buscar cap tipus de consens sobre els aspectes que es volen reformar.

En relació amb el fons, l'avantprojecte ens ofereix una visió molt parcial i esbiaixada sobre els veritables reptes i desafiaments als quals s'ha d'enfrontar el sistema educatiu. Només s'aborden determinats aspectes mínims de l'ordenació acadèmica sense modificar l'estructura i el model del nostre sistema educatiu; en definitiva, és un retorn a la LOE i fins i tot a la LOGSE.

Sense perjudici que el nou text inclogui alguna millora d'alguns articles, en altres es manifesta un retrocés com, per exemple, l'absència d'avaluacions censals (mai revàlides) apostant per avaluacions mostrals al final dels cicles. S'ha perdut una oportunitat important d'haver inclòs un Batxillerat de tres anys per a tot l'alumnat i seguirem amb un Batxillerat de sol dos cursos, tot i que s'obre la possibilitat que els que tinguin dificultats puguin cursar tres anys.

ANPE manté el seu absolut desacord amb que s'obtingui un títol com és el del Batxillerat, amb alguna assignatura suspesa, ni tan sols en els supòsits excepcionals que inclou la norma. El missatge que es transmet al professorat i l'alumnat és molt desmotivador, aprofundint en la idea de la devaluació del mèrit i de l'esforç en uns ensenyaments que són postobligatoris.

Aquesta reforma tan parcial no aborda el problema de la desvertebració educativa que ens hagués permès la definició dels continguts bàsics i comuns, la regulació i el dret del castellà fent-ho compatible amb les altres llengües vernacles, la pròpia regulació dels cossos docents; en definitiva, regular un marc competencial bàsic en el qual estiguin perfectament definides les atribucions de l'Estat i les de les CCAA, perquè no es ressenti el principi d'igualtat i de cohesió social en tot el territori nacional. Tampoc es contempla una llei de finançament que acompanyi el text per evitar desigualtats en la seva aplicació en els diferents territoris

I finalment, la llei no aborda la situació del professorat i el seu futur professional amb tot el que això comporta, el disseny de la professió docent i un estatut del professorat.

ANPE exigeix ​​que qualsevol reforma educativa ha de venir precedida d'un acord bàsic, que donada la configuració de l'Estat ha de ser polític, social i territorial i, en qualsevol cas, un cop paralitzada la llei anterior i modificats els seus aspectes més controvertits, no es donen les condicions d'urgència i immediatesa per emprendre una reforma parcial tan precipitada.

 ANPE, sindicat independent de l'ensenyament públic


#Docents

Tornar