Tornar

I. Balears Feb 16, 2017

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIJOUS 16 DE FEBRER


RESUM DE LA MESA SECTORIAL DE DIJOUS 16 DE FEBRER Avui hem tractat a la Mesa Sectorial la convocatòria d’interins i el pla de millora. a) RESPECTE A LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER FORMAR BORSES D’ASPIRANTS A FUNCIONARIS INTERINS DOCENTS PEL CURS 2017-2018, - Es manté el termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del 2 de març al 15 de març, ambdós inclosos. Recordau que els mèrits, puntuació per experiència docent i aquells que se vulguin tutoritzar, pel moment, es tallarà a dia 15 de març. A més, només es podrà esmenar el català i el màster universitari després de l’adjudicació definitiva a l’estiu, i en pocs dies es tramitarà perquè estiguin admesos. Vos recordam que a l’hora d’emplenar la sol·licitud, és obligatori triar, al menys, una especialitat i una illa a jornada completa. - En general, és important que tots els interins baremats i aquells que estau tutoritzats, comenceu a presentar tots els vostres nous títols i formació a la direcció general que correspongui, per tal de no saturar el registre el dia que comenci el tràmit. - Respecte a l’annex 4 i Titulacions, s’han afegit nous graus. La Conselleria ha demanat que si qualcú vol una revisió de qualque especialitat, donaran les explicacions pertinents, i que tenen la intenció de revisar aquest annex IV en referència a demanar 60 crèdits d’una matèria per poder donar l’especialitat desitjada i que qualsevol petició de reconeixement s’estudiarà i se demanarà l’informe corresponent per a la propera convocatòria.   Es manté que les Titulacions amb caràcter més pràctic s’han d’acreditar 2 anys d’experiència laboral en el camp professional de la família professional corresponent, 1 any d’experiència docent en la família professional amb avaluació positiva del centre o estar en possessió d’un títol de tècnic o tècnic superior de la mateixa família professional. - Se manté per normativa la reserva de places per aspirants amb alguna discapacitat, que encara falta desenvolupar la normativa que reguli aquest aspecte. En aquest cas es deixarien una sèrie de places per aquest col·lectiu i haurien de presentar el certificat de discapacitat (amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%) i un altre que certifiqui que la discapacitat és compatible amb l’exercici de la tasca docent. - Respecte als canvis en el barem, aquest segueix igual. Des d’ANPE hem expressat que volem un barem que s’adapti a les necessitats actuals però sense sofrir modificacions significatives, ja que volem donar estabilitat als docents interins que actualment fan feina i a la vegada permeti incorporar nous docents que s’han estat formant aquests anys per treballar. Respecte a l’ordenació de la llista S i l’increment de l’apartat de formació, la Conselleria ha mostrat la seva intencionalitat d’augmentar aquest barem (ja ho concretarem l’any que ve) quan acabi el pacte d’estabilitat al curs 2018/2019. Hem tronat a insistir que els docents que varen fer feina a la pública, amb anterioritat al 2008, se li tengués en compte, però l’Administració es reitera que al 2018/2019 se baremarà a tothom. - Respecte a les excepcionalitats la Conselleria ha mostrat la intenció d’anar minvant aquests casos i posar uns criteris iguals per a totes aquestes excepcions, des d’ANPE ja vàrem demanar temps suficient perquè els docents es puguin adaptar, ara queden 5 anys. Respecte a les especialitats lingüístiques hem proposat als diferents sindicats i a l'Administració, que si no volen retornar a la priorització que proposaven els filòlegs i traductors, al manco, els docents d’humanitats amb B2 esgotin primer les funcions pròpies a la seva titulació i després triïn les especialitats lingüístiques, així quedarien tots excepcionats amb el mateix criteri. La resposta ha estat que queda 1 any de temps transitori pels qui estan treguent el C2, o el nivell màxim que ofereix l’EOI de l’idioma en concret. Els interins de pacte d’estabilitat poden renunciar a la plaça amb un escrit de renúncia i ocupar el seu lloc a l’ordre que estableixi la seva puntuació segons el barem de mèrits. Aquells interins que conservin el pacte d’estabilitat dins una excepció es mantendran com estan. - Ens hauria agradat que haguessin tractat també les bases, cosa que no han presentat i hem recordat a l’Administració que des d’ANPE Illes Balears vàrem interposar un recurs contenciós contra les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics de 17 de març de 2016. Aquest recurs ho vàrem interposar davant la impasivitat de l'Administració per no donar una passa enrere a la petició feta per ANPE i per altres sindicats, ja que considerem que és una doble sanció que afecta el professorat interí, quan ja hi ha una normativa que regula el règim sancionador del professorat. En aquest sentit hem exigit a la Conselleria d'Educació la retirada d'aquest apartat.
- Respecte als Pregs i preguntes, 1.També que els interins es puguin tutoritzar i presentar la seva formació fins al 30 de maig, així com mantenir el termini extraordinari a l’estiu per a presentar el màster de formació del professorat i la titulació de català.Han dit que ho miraran, però respecte al màter i català ho deixaran pel setembre. 2. Respecte a les oposicions, la Conselleria te 3 opcions:  - 257 places, si es convocassin ara mateix. - 400 places, si s’aproven els pressupots a la Comunitat Autònoma. - 800 places, si s’allibera la taxa de reposición, per part de l’Estat. 3. Per això, hem instat a la Conselleria d’Educació a determinar el més aviat possible les places que es treuran a oposició aquest any. Recordam que qualsevol convocatòria que superi les 257 places seria de legalitat dubtosa i impugnable fàcilment. Finalment, després de conèixer que l'Associació de Filòlegs i Traductors varen interposar un recurs contra la convocatòria d'interins que habilita als llicenciats en humanitats + B2 per impartir matèries lingüístiques als centres públics de les Illes Balears, ANPE manifesta el seu suport a aquesta associació.   b) RESPECTE A LA IMPLANTACIÓ DE PLANS INTEGRALS DE MILLORA DELS CENTRES EN EL CURS 2017-2018. Com a resum del primer punt es pretén fomentar l’elaboració i la posada en pràctica de plans integrals on poden participar tots els centres docents. L’equip directiu és el responsable d’elaborar el Pla, que es sotmetrà a l’aprovació del claustre de professorat i del Consell Escolar del Centre. Cada centre només pot presentar un únic Pla. Hi haurà uns criteris de selecció puntuats per una comissió de valoració. El nombre màxim de centres que podran ser seleccionats és de 10 (més els 30 de l’any passat). Els centres han d’obtenir un mínim de 20 punts segons els criteris de valoració. El Pla Integral de Millora del Centre a dos anys. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 31 de març. El 28 d’abril surt la Resolució definitiva dels centres admesos. En principi sumarien ja un total de 40 centres que han rebut recursos per dur endavant aquests proyectes ( els centres reben entre 3000-5000 euros o bé entre 6-10 hores de coordinacions extres). Hi ha un punt a la resolució on diu que “Pel que fa als perfils professionals, l’article 123.3 preveu que, per complir els seus projectes educatius, els centres públics poden formular requisits de titulació i capacitació professional respecte de determinats llocs de feina del centre, d’acord amb les condicions que estableixin les administracions educatives”. Hem demanat a l’Administració que el perfilament d’una plaça afecta directament a qui se li atorga una comissió o una plaça. Amb la qual cosa volem estar ben informats de quin és el perfil de la plaça i com es perfila per tal de garantir la transparència de l’atorgament d’aquestes places, ja que volem que la gestió es faci amb igualtat d’oportunitats, mèrit i capacitat. Així, hem demanat que ens facilitin tots els perfils disponibles que es permeten incorporar informàticament, així com la possibilitat de poder cursar aquesta formació (en cas de perfil molt concrets) a l’hora de donar la possibilitat d’especialitzar-se a tots els docents que vulguin. Així demanam que la Conselleria, abans de perfilar amb nous criteris oferesqui la formació als CEPS d’aquests perfils, per tal de garantir els principis de mèrit, capacitat i igualtat, ja que si no, entraria en incongruència amb el pacte d’estabilitat signat que es regeix per l’experiència docent com a criteri general d’adquisició de places, i no per perfils excessius. Ens han dit que no es pretén perfilar, si no posar que la plaça duria implícit el compromís d’una formació a completar al CEP en dos anys. Aquestes descripcions serien informatives i estarien emmarcades dins les 8 línies formatives del Pla Quadriennal de Formació del Professorat. Finalment hem demanat que quan acabi el Pla expliquin a la Mesa Sectorial d’Educació els resultats d’aquests projectes.


#Convivència

Tornar