• Notícia destacada

Mesa Sectorial de dilluns 12 de novembre


12 Nov, 2018

A la mesa sectorial d’avui hem aprovat les actes anteriors i hem tractat la Resolució sobre la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents.

Per començar hem recordat a l’Administració que no acceptarem canvis significatius a qualsevol barem que se plantegi, i encara més enmig d’un procés d’oposicions, on els interins que han fet feina sempre puguin veure alterada la seva estabilitat per canvis sobtat de les regles del joc a proposta de l’Administració.

És en aquest sentit que hem expressat que ens hagués agradat reeditar un pacte d’estabilitat que sigui compatible amb el procés selectiu, així com demanar prolongar les oposicions a 5 anys, amb 3 convocatòries per cos, tal com es va acordar a nivell estatal per majoria sindical.

A més, estam preocupats per l’ordre que suposa l’ordenació de la llista S, on els primers tutoritzats seran els docents d ela concertada, que no segueixen el mateix requisits d’accés que els interins de l’ensenyament públic.

A tot això s’afegeix, que tots els sindicats han aprovat que es tutoritzin fins al 30 de juny, mentre que la data de participació a les llistes finalitza el 22 de gener. Aquest fet suposarà la incorporació dels primers interins de la llista S a les 200 jubilacions previstes per enguany, on l’experiència a l’ensenyament concertat els posicionaria als inicis de la llista I d’interins quan aquests superin el procés de tutorització.

També ens preocupar la modificació de les bases quant a la llista única, i no per la llibertat de triar opcions, sinó perquè no es va mostrar cap mesura de protecció pels cossos més vulnerables, com l’EOI, el conservatori, l’ESADIB o algunes especialitats d’FP es poden veure molt afectades.

Cal afegir, pel que fa a la convocatòria extraordinària, que a l’apartat 3 diu que es podran demanar requisits específics, és a dir, perfils, a la qual cosa ens negam si no hi ha un consens previ.

A més, l’exclusió de les borses per una falta lleu, greu o molt greu, podria suposar una eina que generi un ús malintencionat i serveixi com a mesura de por entre el nostre col•lectiu més feble: els interins.

Respecte als canvis en el barem, des d’ANPE hem expressat que volem un barem que potenciï l’experiència docent a la pública, després de l’esforç que suposa el gran esforç del nostres docents per encadenar substitucions amb la finalitat d’aconseguir una posició òptima a les llistes.

Amb totes aquestes consideracions, passam a informar dels punts més destacats de la convocatòria. Així, hem demanat:

1. Respecte de les especialitats lingüístiques, els professors d’humanitats amb b2 que podien exercir l’especialitat en llengües estrangeres han passat a l’ANNEX 4, i ara l’excepció se converteix en norma i tothom podrà entrar.  

Hem fet lectura i entrega d’un manifest entregat per l’AFIT, amb el seu malestar per la decisió presa. Des d’ANPE hem tornat a proposar als diferents sindicats i a l'Administració, que els docents d’humanitats amb B2 esgotin primer les funcions pròpies a la seva titulació i després triïn les especialitats lingüístiques, tal com es fa a la resta d’excepcionalitats. Aquesta petició no s’ha acceptat.

2. El termini de presentació de sol•licituds es modifica del 8 al 22 de gener.

3. Que no s’obligui a posar totes les places disponibles, amb la finalitat que l’interí pugui marcar les places que consideri de manera voluntària. En aquest cas l’Administració ens comunica que més de 500 places queden sense cobrir a l’inici de curs, amb 12.000 alumnes sense el seu mestre, per la qual cosa el segon tràmit serà obligatori marcar totes les places de les funcions seleccionades, sino s’adjudicarà una d’ofici. Han permès que se puguin ampliar les illes i les mitges jornades a partir del setembre. També, si un aspirant se posa com a no disponible al segon tràmit, podrà demanar el cobrament de l’atur.

4. Pel que fa a la tutorització, trobam necessari augmentar aquest període mentre l’experiència en centres privats-concertats sigui la que ordena la llista S, ja que no volem un efecte cridada de la concertada-privada cap a la pública, com ja està passant.

5. Que se potenciï l’itinerari de l’experiència docent a pública.

6. S’han llevat els apartats amb contracte privat o concertat pel que fa a les escoles d’infantil, però es manté el de persones adultes. Hem demanat que se revisin els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

7. Pel que fa als mèrits no volem que ningú perdi cap punt. Han proposat que se quedi a un apartat de 35 punts, amb la divisió de dos blocs, on el primer puntua fins a 10 punts i el segon fins a 30 punts. Han llevat la proposta de puntuar als aprovats sense plaça.

8. Finalment els mèrits i experiència docent es baremaran fins a 31 de desembre.

Torns i preguntes,

Finalment, des d’ANPE Illes Balears vetllarem per l’estabilitat normativa que garanteixi la continuïtat laboral dels nostres funcionaris interins acceptant sempre un barem sense canvis significatius, que promocionin l’experiència docent a la pública.

afit