Manifest d'ANPE davant la LOMLOE


17 Jun, 2020

DAVANT L'ARRIBADA AL PARLAMENT DE LA LOMLOE, ANPE MANIFESTA QUE ÉS UNA REFORMA PARCIAL I SENSE CONSENS, I EXIGIM QUE S'ABORDI LA SITUACIÓ DEL PROFESSORAT PARAL·LELAMENT A LA TRAMITACIÓ DE LA LLEI

Des d’ANPE consideram que aquesta reforma educativa no ve precedida d'un acord bàsic o un pacte d'estat que hagués permès establir les bases del que ha de ser la reforma profunda i global que necessita l'educació a Espanya i que servís per a dotar d'estabilitat normativa i perdurabilitat al sistema educatiu.

La nova proposta de reforma educativa és parcial i suposa un retoc a la LOE incloent-hi algunes modificacions, sota pretext de derogar la LOMCE, no obstant això, manté molt articulat d'aquesta llei, i segueix sense abordar qüestions fonamentals com el model, l'estructura del sistema, la vertebració del currículum, les avaluacions, el dret a emprar el castellà com a llengua vehicular fent-lo compatible amb les altres llengües vernacles o el finançament.

Al marge de tot això, el nou text inclou alguns avanços en el seu únic articulat, que corregeix algunes deficiències de la LOMCE relacionades amb mesures acadèmiques, el disseny curricular, l'estructura dels cicles i el funcionament dels centres. Hi ha altres temes que ben desenvolupats poden permetre millores evidents, ens referim a l'elaboració d'un currículum més concret racional i equilibrat i a un veritable impuls de la formació professional. No obstant això, hem de ressenyar l'absència d'avaluacions censals en finalitzar les etapes (mai revàlides) en lloc de les avaluacions mostrals, que poden desvirtuar i deixar sense eficàcia el sentit de les avaluacions de diagnòstic de tot l'alumnat. Consideram també que s'ha perdut una oportunitat important d'haver inclòs un Batxillerat de tres anys i critiquem la possibilitat de titular en el Batxillerat amb una matèria pendent.

En el futur desenvolupament de la llei és important que s'iniciï immediatament la negociació de la situació del professorat. En la disposició addicional setena existeix el compromís d'elaborar una normativa en el termini d'un any que reguli, entre altres aspectes, la formació inicial i permanent, l'accés a la professió i el desenvolupament de la carrera docent. Aquest compromís suposa començar a treballar en els àmbits de negociació corresponents per abordar la llei del professorat i l'estatut docent.

ANPE exigeix abordar la situació del professorat des d'una dimensió global i conjunta i no amb mesures parcials i aïllades així com debatent tot el que té a veure amb els canvis de la professió docent en el marc de la taula sectorial amb una veritable negociació amb els legítims representants del professorat.

Per a ANPE és fonamental una Llei de la Professió docent que reguli la formació inicial, les condicions habilitants per a l'exercici de la docència en l'ensenyament no universitari i el desenvolupament de la llibertat de càtedra entre altres aspectes. Tot això complementat amb la promulgació d'un Estatut de la funció docent que reguli l'accés i ingrés a aquesta, mitjançant un sistema més objectiu i garantista, que contempli el disseny d'una carrera professional i que estableixi l'enquadrament de tots els cossos docents en grup A1 establint, al seu torn, les bases per aconseguir l'equiparació salarial i de condicions laborals del professorat en tot l'Estat.