Tornar

I. Balears Maig 08, 2017

NOMENAMENT D´INTERINS QUE APAREIX EN L´ESBORRANY DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L´ESTAT


SOBRE LA LIMITACIÓ EN EL NOMENAMENT D'INTERINS QUE APAREIX EN L'ESBORRANY DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT EN EL SECTOR DOCENT

La inclusió, en l'art. 19.2 de l'esborrany dels PGE pel 2017, de la limitació de les contractacions i/o nomenaments de personal interí i temporal a un màxim de 3 anys, està generant una gran alarma en els Empleats Públics, interins i temporals, de tots els sectors de les diferents Administracions, ja que no queda clar si s'esten al sector de la funció pública docent no universitària.
L'art. 19.2 d'aquest esborrany recull textualment:
“No es podrà procedir a la contractació de personal temporal, així com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.
La durada del contracte o del nomenament no podrà ser superior a tres anys, sense que puguin encadenar-se successius contractes o nomenaments amb la mateixa persona per un període superior a tres anys, circumstància aquesta que haurà de quedar degudament reflectida en el contracte o nomenament.
No obstant això, el previst en el paràgraf anterior no serà aplicable a les modalitats particulars de contracte de treball contemplades en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, en la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació o en qualsevol altres normes amb rang de Llei, quan estiguin vinculades a un projecte específic de recerca o d'inversió de durada superior a tres anys, circumstància aquesta que haurà de quedar degudament reflectida en el contracte, de conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional desena cinquena del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
Les actuacions irregulars en aquesta matèria per part dels òrgans de personal competents de cadascuna de les Administracions Públiques i de les entitats que conformen el seu sector públic institucional donaran lloc a l'exigència de responsabilitats d'acord amb la normativa vigent en cadascuna de les Administracions Públiques.”
Per analitzar aquest article, pel que fa a l'objecte de la polèmica sobre la limitació de la durada dels nomenaments del funcionari interí i la seva possible aplicació i repercussió en el sector docent, caldria fer les següents observacions prèviament:
- En el sector docent no universitari la durada màxima dels nomenaments (en les CCAA que mantenen el cobrament dels mesos d'estiu) és d'un any. - Les cobertures de les places per funcionari interí en el nostre sector no van lligades a la plaça i/o persona, és a dir, no passa com en la resta de sectors de la funció pública on el personal interí o temporal ocupa una plaça i no cessa fins a reincorporació del titular o fins a cobertura per funcionari de carrera o personal definitiu. - El nostre sistema de readjudicació de destinacions és anual per tots els interins, al marge de la plaça que ocupin: és únic en l'Administració i no tindria molt de sentit que en els nomenaments s'inclogués una clàusula, com es recull en aquest article, advertint que la plaça adjudicada no es podrà ocupar per més de tres anys ja que ni l'Administració pot assegurar la continuïtat o no de la mateixa (cobertura per CGT, reincorporació de titular, desaparició de la plaça per fi de les necessitats que la van generar en contingent o en plantilla) ni l'interí pot assegurar o comprometre's a tornar-la a demanar l'any següent.
- També és important que, en el sector docent no universitari, no tenim una Relació de Llocs de treball (RPT) com la resta de la funció publica, l'única cosa que tenim són ordres de plantilles orgàniques que es publiquen en el corresponent diari oficial, però que ni tan sols es corresponen amb les plantilles reals dels nostres centres, doncs aquestes places es veuen incrementades per la plantilla que anualment és variable i és la que, en la seva majoria, aquesta ocupada per interins.
Vistes aquestes característiques pròpies del nostre sector no queda clar que no se'ns vagi a aplicar.  Per començar, el nostre sector no apareix explícitament en les limitacions d'aplicació d'aquesta durada màxima de nomenaments que apareix en el paràgraf tercer encara que es pugui deduir per l'exposat anteriorment. Per descomptat que hi ha casos d'interins en el nostre sector, fonamentalment els primers de les llistes o d'algunes especialitats de FP i altres minoritàries, que porten més de tres anys repetint en la mateixa destinació, encara que en gairebé tots aquests casos són places que no estan recollides en les plantilles orgàniques dels centres, encara que algunes són de funcionaris que porten molts anys fora de la seva destinació per diferents motius (comissions de servei, excel·lències, serveis especials, etc)
També és resenyable que aquest article xoca amb el recollit en l'article 10 del EBEP sobre el funcionari interí on no s'estableix cap limitació temporal al nomenament dels mateixos:
“Article 10. Funcionaris interins
1. Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per a l'acompliment de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les següents circumstàncies: a) L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera. b) La substitució transitòria dels titulars. c) L'execució de programes de caràcter temporal, que no podran tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de Funció Pública que es dictin en desenvolupament d'aquest Estatut. d) L'excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins d'un període de dotze mesos.
2. La selecció de funcionaris interins haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils que respectaran en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.  
3. El cessament dels funcionaris interins es produirà, a més de per les causes previstes en l'article 63, quan finalitzi la causa que va donar lloc al seu nomenament.
4. En el supòsit previst en la lletra a) de l'apartat 1 d'aquest article, les places vacants exercides per funcionaris interins hauran d'incloure's en l'oferta d'ocupació corresponent a l'exercici en què es produeix el seu nomenament i, si no fos possible, en la següent, tret que es decideixi la seva amortització.”
Per tot això, ha de quedar clar que aquest article de la futura LPGE per 2017 no serà aplicable al sector docent. Per aquest motiu des d’ANPE ens dirigim als grups parlamentaris i al Govern perquè, bé en el tràmit dels PGE, o bé en l'Ordre d'acompanyament i execució dels mateixos, quedi clara aquesta qüestió. A les Illes Balears tenim 4000 docents interins, per això ens hem reunit avui dematí, amb el nostre servei jurídic i també amb la directora general de personal docent, la Sra. Rafi Sánchez, per tal de mostrar la nostra preocupació davants aquestes notícies. A la reunió, ambdues parts hem exposat les nostres postures i coincidim que aquesta mesura a educació, no seria viable, pels motius que més adalt hem expressat. Encara així, la directora general té pensat desplaçarse a Madrid per tractar el tema de les oposicions i aprofitaran per demanar sobre aquesta qüestió. Per això, hem demanat una mesa sectorial extraordinària per informar de com es troba la situació amb la finalitat de clarificar aquesta situació.


#Convivència

Tornar