Tornar

I. Balears Jul 13, 2017

ANPE DEFENSA UN PROJECTE PLURILINGÜE AMB UNA DISTRIBUCIÓ EQUILIBRADA DE LES TRES LLENGÜES


ANPE DEFENSA UN PROJECTE PLURILINGÜE AMB UNA DISTRIBUCIÓ  EQUILIBRADA DE LES TRES LLENGÜES   Des d’ANPE hem defensat de la necessitat d’un projecte plurilingüe amb una distribució equilibrada de les tres llengües (català, castellà i una llengua estrangera, preferentment l’anglès), que compti amb el suport dels docents, ja que les decisions d’esquenes al professorat no funcio­nen. Totes les normatives s’han de fer amb el màxim consens possible si volem que perdurin independentment del partit polític que governi.   Entre les aportacions fetes ja vàrem exposar al model lingüístic: - Una implantació generalitzada i progressiva, començant des de les primeres etapes d'Educació Infantil, amb una aplicació racional, conseqüent i pedagògica de les normatives que es facin. - El referent en llengües estrangeres ha de ser el mestre i professor de llengües estrangeres. - Hem de donar el temps suficient als nostres docents i un pla de formació amb incentius (com fan a altres comunitats autònomes) per poder adquirir els coneixements necessaris, per millorar les competències lingüístiques. - Hi ha matèries molt tècniques on es fan necessaris uns coneixements més específics de vocabulari (AICLE), en el cas de fer projectes plurilingües, desenvolupar el programa British Council o les Seccions Europees. - També consideram que els requisits per impartir les llengües oficials són els certificats de capacitació per l’ensenyament a infantil, primària i secundària, és a dir, el nivell C1 i els seminaris corresponents. En el cas d’impartir les matèries no lingüístiques en una altra llengua estrangera ja ens vàrem pronunciar defensant un nivell avançat i/o superior de l’EOI i la formació AICLE. - El nou projecte ha de tenir visió de futur, ser flexible i ha de ser compatible amb l'autonomia pedagògica de cada centre. La voluntarietat de la matèria a perfilar en anglès hi hauria d’ésser homogènia i coherent durant les diferents etapes. L'èxit d'aquest projecte hauria de passar per l'augment de les hores de les llengües estrangeres sense perjudici de les altres matèries, plantejar desdoblaments, augmentar el nombre d’auxiliars de conversa i millorar la formació dels docents en aquest aspecte, que s’està complint. Des d’ANPE ja varem estar d’acord que aquest projecte comptés amb els professionals en les llengües estrangeres (filòlegs i traductors de les diferents matèries), els professors de llengua catalana i els professors de llengua castellana, que actuarien com una mesa d’experts a l’hora de dissenyar un bon projecte lingüístic adaptat a les necessitats educatives de cada centre. Finalment recordar que com signants de l’Acord Marc respectam el decret de mínims, i també som signants de l’Acord d’Illes per un Pacte, on defensam la necessitat d’un model plurilingüe i trobam compatible ambdós acords.


#Històric

Tornar