Tornar

I. Balears Jul 28, 2017

SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES


SEGON TRÀMIT D’INTERINS: SELECCIÓ DE PLACES     El segon tràmit telemàtic que durarà des d’avui 28 fins al 31 de juliol.     Com a consideracions importants:     a) Ja no podeu aportar més documentació ni modificar tipus de plaça, ni jornades ni illes, i la tria és per ordre de puntuació, i dins d’aquesta per puntuació. Quan facis la tria de places et recomanam que cada 20 minuts arribis a la Passa 3 i després tornis enrere per no perdre la informació, ja que així guardes la teva tria i també pots tornar més tard per recuperar-la. Per recuperar un tràmit telemàtic enviat o sense enviar podeu anar a www.seuelectronica.caib.es i després a les meves gestions.   b) Pels que teniu ara el català i el màster de formació, el podeu dur al registre de la Conselleria d’Educació a partir de la publicació de l'adjudicació definitiva de, és a dir, dia 4 d'agost. D’aquesta manera podràs estar admès a la llista i disponible per a la primera adjudicació telemàtica de setembre, on sortiran moltes substitucions.   c) Els funcionaris interins amb pacte d’estabilitat, que romanen a la plaça d’estabilitat sense canvis de perfils (grup 1), i els qui tenen possibilitat de romandre també a la plaça d’estabilitat però han canviat aspectes fonamentals del perfil de la plaça (grup 2).   No desplaçats grup A: Si la plaça es confirma a l’adjudicació definitiva, ja no heu de fer res fins a la presa de possessió.   No desplaçats grup B: Si la plaça es confirma a l’adjudicació definitiva, ja no heu de fer res fins a la presa de possessió.     d) Els funcionaris interins de pacte desplaçats heu de fer el tràmit de triar plaça del 28 al 31 de juliol i encara podràs renunciar al pacte si vols. Recorda que tens garantia de feina (puntuar i cobrar) pel proper curs amb la condició que no triaràs per davant de la resta d'interins, segons la teva puntuació. Pensa que has de posar totes les places a les quals pots optar, d'acord amb les teves opcions que vares marcar al primer tràmit. També, si les tens marcades, pots posar les de mitja jornada voluntàriament, però no hi estàs obligat. Si no t'adjudiquen res en aquest segon tràmit, estàs obligat a participar en el tràmit setmanal de substitucions i posar totes les places, ja que si no hi participes perdràs la condició d'interí de pacte.

  e) Heu de tenir en compte que el tràmit el pots fer amb DNI electrònic, amb usuari i contrasenya i anònimament (amb número de registre o de preregistre). A més, les places s’adjudicaran per cossos amb el següent ordre:     1.    Places del cos de mestres. 2.    Places del cos de professors d’ensenyament secundari. 3.    Places del cos de professors tècnics de formació professional 4.    Places del cos de professors de música i arts escèniques, cos de professors d’arts plàstiques i  disseny i cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny   Per això heu d’anar alerta de mesclar places de diferents cossos i encara que ordenem les places com volguem, al final, el programa les ordenarà totes seguint aquest criteri.     f) Totes les places que s’adjudiquen al mes de Juliol són tractades com a vacants però hi ha diferències que heu de saber. Pensau que segons l’Acord Marc a partir del curs 2017-18, els interins que tenguin 165 dies de feina treballat, tendran un nomenament els dos mesos d'estiu. Per això veureu la següent informació:     V (Vacant): No tenen propietari, i no provenen de la resulta de cap comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta N). Per això, es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost.   SV (Subsitució tractada com a vacant): Si tenen propietari i provenen de la resulta d’una comissió de serveis d’un funcionari (per això a la descripció de la plaça diu: resulta S). Si el titular no s’incorpora es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost.   VS (Vacants sobrevingudes): S'adjudiquen durant el curs i no tenen propietari, ja que normalment provenen d’una jubilació que s’ha fet efectiva durant qualsevol moment del curs escolar. Es cobra i puntua tot l’any fins a 31 d’Agost.     Teniu un total de 4000 places vacants per poder triar, més les 1200 substitucions i vacants sobrevingudes que es generaran durant el curs mitjançant substitucions setmanals.   Les places que venen amb un B2 són: de mòduls d’FP, de British Council, de seccions europees, d’erasmus plus, programes internacionals i 5 centres amb un projecte educatiu en llengües estrangeres.   Hi ha places amb dues funcions i s’han intentat juntar places fent itineràncies.     g) A partir de setembre sorgeixen les substitucions, en un procés que es farà setmanalment. Tenen dos procediments, l’ordinari i l’extraordinari.   S (Substitucions): S'adjudiquen durant el curs i no tenen propietari. Només es cobra i puntua el temps que romans a la plaça fins a 30 de juny com a màxim. Solen fer feina més de 900 interins fent aquestes substitucions anualment. En aquest punt vos recordam que els majors de 55 anys i 10 anys d’experiència tindran prioritat de contractació a partir de l’1 de setembre.     h) Respecte a la DISPONIBILITAT/NO DISPONIBILITAT. Com a novetat vos recordam que podeu posar-vos com a disponibles/no disponibles, així doncs tenim diverses situacions en cas de:
h.1) No feis el tràmit: es considerarà com NO disponible i baixa voluntària (NO ATUR).   h.2) Si feis el tràmit: 
-Però si teniu places disponibles i no en triau cap, quedau com No disponible i baixa voluntària (NO ATUR).   -Però si teniu places disponibles i en triau una o més: si no li adjudiquen plaça estarà com a disponible i amb baixa no voluntària (SI ATUR).

-Però no té places disponibles de les seves funcions: quedau com Disponible i baixa no voluntària (SI ATUR).     i) Respecte a les excepcions de l’ANNEX 4, especialistes o tècnics superiors d’una especialitat de formació professional que pertany a la família professional de l’especialitat o funció sol·licitada en aquesta convocatòria podeu continuar fent feina de funcionari interí, però teniu un període transitori de sis anys per acreditar una de les titulacions acadèmiques, d’acord amb l’annex 4 d’aquesta Resolució, que capaciten per ocupar, com a funcionari interí, places corresponents a l’especialitat o funció d’aquesta excepció.     En aquest cas, si pertanys a l’excepcionalitat 3.1.5.1, 3.1.5.2 o 3.1.5.3 de la convocatòria, hauràs d’esgotar primer totes les places de les funcions validades per l'annex 4 i després les permeses per l’excepció, però respectant primer l’adjudicació per prioritats de cossos. Els interins d’humanitats acollits a l’excepció 3.1.5.4 i 3.1.5.5 poden triar indistintament, ja que tenen la funció lingüística validada com a funció.     j) Una vegada publicades les llistes definitives d'adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic perquè modifiqueu la vostra situació de disponibilitat, de manera que vos podeu posar com a NO DISPONIBLE en qualsevol moment, però en el cas contrari vos podeu posar com DISPONIBLE en qualsevol moment però tendrà efectes el trimestre següent.     Finalment recordau que després de publicar les llistes definitives de les adjudicacions s'habilitarà el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió obligatori per tots aquells amb plaça adjudicada, s’ha de fer abans del 31 d’Agost.       k) Renúncies justificades: Els aspirants disponibles poden renunciar de forma justificada per situació d’embaràs o maternitat, patir una malaltia o incapacitat, força major o circumstàncies excepcionals i per incapacitat per impartir la plaça oferta si aquesta té un caràcter eminentment pràctic.     Teniu un exemple de tràmit telemàtic al nostre facebook!  www.facebook.com/anpebalears/     l) Aquest és el calendari pels funcionaris interins.    
28 DE JULIOL llista definitiva de les persones interines de pacte i llista de vacants sense les places de pacte ni dels opositors en pràctiques.
28-31 DE JULIOL tria de places (tràmit  telemàtic)
1 D'AGOST adjudicació provisional
2 D'AGOST presentació de reclamacions (tràmit telemàtic)
4 D'AGOST adjudicació definitiva
   
historico


#Oposicions

Tornar