Tornar

I. Balears Jul 05, 2017

BALANÇ DEL CURS ESCOLAR 2016-2017


BALANÇ DEL CURS ESCOLAR 2016-2017

El comitè executiu estatal d’ANPE en la seva sessió de 5 de juliol de 2017 ha fet una valoració del curs 2016-17, que va començar amb els mateixos debats i problemes del curs anterior: la insistència en la necessitat d'un pacte educatiu, els dubtes i controvèrsies generades per l'aplicació de la LOMCE, i l'absència d'un Estatut docent tantes vegades promès com incomplit.

El curs transcorre amb la forçada cohabitació de dues lleis educatives a les aules (LOMCE i LOE) després que el Govern decidís desmuntar a poc a poc la controvertida LOMCE amb l'objectiu d'aconseguir un gran pacte educatiu, la qual cosa està generant disfuncions que s'han visualitzat, sobretot, amb la liquidació de les proves externes d'avaluació (revàlides), que, a partir d'ara, només tindran caràcter orientador i mostral i en la normativa que regula els requisits per a l'obtenció del títol de graduat en l'ESO i en el Batxillerat, que permet titular en els nivells obligatoris amb dues matèries pendents i amb una mitjana inferior a 5, mesura qüestionada per ANPE per atemptar contra la cultura del rigor i l'esforç i que pot afectar negativament a la desmotivació de l'alumnat i del professorat.

L'acord pel qual es crea una Subcomissió al Congrés per a l'elaboració d'un gran Pacte d'Estat Social i Polític per l'Educació pretén donar el tir de gràcia a una Llei que va néixer sense consens, en un escenari de retallades i que després de tres anys de vigència ha evidenciat nombrosos problemes d'aplicació. Aquest pacte servirà de base perquè el Govern elabori un projecte de Llei Bàsica d'Educació, que substitueixi la legislació vigent i que neixi amb vocació d'estabilitat a partir d'un ampli acord polític i social.

ANPE va comparèixer el passat 21 de febrer al Congrés exposant els seus criteris per a l'elaboració del pacte d'estat per l'Educació que ha de partir, precisament, del reconeixement d'aquesta necessitat. Perquè sigui veritablement efectiu, el diàleg que ho sustenti haurà d'emprar la visió de futur, l'interès real per millorar la qualitat de l'ensenyament, i el valor per modificar el que no funciona per adaptar l'educació als nous reptes i exigències d'una societat en continu canvi i trasformación.

Les nostres prioritats passen per la reversió de les retallades en educació, l'impuls de l'ensenyament públic com a garant de la cohesió social i el principi d'igualtat d'oportunitats, que com a principis transversals impregnin als veritables pilars que han de sustentar el pacte com la vertebració del sistema, el seu model i estructura, el finançament de l'ensenyament, el desenvolupament professional dels docents, el funcionament dels centres, i la coordinació i cooperació entre totes les administracions educatives per assegurar la implantació de qualsevol reforma. Però des de la nostra voluntat col·laboradora en la cerca del pacte també hem de mostrar el nostre escepticisme perquè coneixem com es troba l'educació a Espanya, caracteritzada per una forta ideologització i agreujada ara per les tensions polítiques i territorials.

En els últims mesos del curs escolar hem assistit a la polèmica sorgida sobre l'elaboració dels llibres de text en alguna que una altra Comunitat Autònoma, plagats de continguts en els quals prevalen els «plantejaments ideològics sectaris i tendenciosos» el que ha motivat que el Ministeri d'Educació hagi sol·licitat un informe a l'Alta Inspecció per veure si es vulnera la legalitat vigent. Per ANPE, la desvertebració que existeix en el sistema educatiu es manifesta no solament en els llibres de text, sinó també en la pròpia distribució curricular, en les proves d'avaluació i en altres aspectes de la gestió de l'educació com el finançament, les convocatòries d'oposicions als cossos docents i altres qüestions que estan obrint una bretxa significativa en els resultats acadèmics entre les CCAA com assenyalen els informes internacionals i que pot abocar-nos, de no remeiar-ho aviat, a la desintegració en disset sistemes educatius.

Finalitza el curs amb la celebració de la Mesa Sectorial d'Educació el 28 de juny, en la qual el Ministeri d'Educació va acordar amb els sindicats la convocatòria d'àmplies ofertes d'ocupació pública (150.000 places ) en els propers 5 anys amb 3 convocatòries per cos docent, per complir amb el regulat en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en la qual es fixa l'objectiu de reduir en els propers anys a un 8% la taxa d'interins docents existents, situada actualment en tot l'Estat per sobre del 20%. Des d’ANPE hem traslladat al Ministeri la necessitat de coordinar i dotar de seguretat jurídica i rigor als processos que es convoquin i fixar unes regles del joc que siguin conegudes amb suficient antelació per tots els interins i aspirants. ANPE està obert a qualsevol modificació del sistema d'accés d'aquestes convocatòries que passaria per facilitar l'accés als interins amb l'augment en la valoració de l'experiència docent en la fase de concurs fins al màxim legal i jurisprudencialment possible amb la perspectiva de la regulació d'un nou model d'accés que ha d'establir-se en un futur Estatut Docent. D'altra banda, ANPE ha proposat al Ministeri i així ha estat acceptat, la creació d'una comissió de seguiment que permeti anualment conèixer el grau de compliment dels objectius de reduir la taxa d'interins, vetllar per una àmplia oferta d'ocupació pública i dotar d'estabilitat a les plantilles docents.

Des d’ANPE ens reiterem en la imperiosa necessitat d'impulsar un pacte o acord d'estat bàsic que doti d'estabilitat al sistema, allunyi a l'educació de la confrontació ideològica permanent i sent les bases d'un compromís per fer d'ella una veritable prioritat política i social. L'actual situació del professorat i el seu futur professional requereixen un tractament urgent en el compromís de millorar l'educació. Tot això passa per engegar totes aquelles actuacions que dignifiquin la figura del professor, li retornin la seva valoració social i facin més atractiva i motivadora la seva tasca, de manera que aconseguim atreure a la docència als millors professionals. És imprescindible comptar amb el professorat i convertir-ho en un dels pilars del pacte, perquè cap reforma educativa podrà arrelar si en ella no es compta amb la implicació dels docents.


#Històric

Tornar